Untitled Document


Join  Login  
 
북청의지명   
스크린샷    qnr.GIF (25.8 KB)   Download : 24
작성자   관리자

북청군(北靑郡) PUKCHUNGGUN
---------------------------------------------------------------
해방전 함경남도의 북청군은 3개 읍과 13개 면, 124개 리로 구성됐다.
1952년 12월 당시 북청군의 북청면, 가회면, 후창면과 속후면의 1개리, 신 북청면의 5개리, 덕성면 동장내리의 일부를 합병해 북청군 (북청읍, 18개 리)을 구성했다.
1974년 1월에 신창군의 일부를 편입하고 신창군은 폐지됐다.

※신창노동자구 (옛 新昌邑)북청읍 北靑邑 PUKCHONGUP
서리 西里 SORI
죽상리 竹上里 CHUKSANGRI
중평리 仲坪里 CHUNGPYONGRI
청흥리 靑興里 CHUNGHUNGRI
장항리 獐項里 CHANGHANGRI
량가리 良家里 RYANGGARI
안곡리 安谷里 ANGOKRI
신상리 新上里 SINSANGRI
신북청노동자 新北靑勞動者區 SINPUKCHONGGU
룡전리 龍田里 RYONGJONRI
당우리 唐隅里 TANGURI
지만리 芝滿里 CHIMANRI
문동리 文洞里 MUNDONGRI
부동리 富洞里 PUDONGRI
오평리 梧坪里 OPYONGRI
종산리 鍾山里 CHONGSANRI
초리 初里 CHORI
마산리 馬山里 MASANRI
중리 中里 CHUNGRI
봉의리 鳳儀里 PONGUIRI
라흥리 羅興里 RAHUNGRI
라하대리 羅下坮里 RAHADAERI
신창노동자구 新昌勞動者區 SINCHANGGU
만춘리 晩春里 MANCHUNRI
덕음리 德音里 TOKUMRI
예승리 藝昇里 YESUNGRI
청해리 靑海里 CHONGHAERI
토성리 土城里 TOSONGRI
경안대리 景安坮里 KYONGANDAERI
양천동리 楊川東里 YANGCHONDONGRI
양천서리 楊川西里 YANGCHONSORI
동도리 東島里 TONGDORI
하호리 荷湖里 HAHORI
보천리 寶泉里 POCHONRI
평리 坪里 PYONGRI
하세동리 下細洞里 HASEDONGRI
상세동리 上細洞里 SANGSEDONGRI
상립석리 上立石里 SANGRIPSOKRI
반송리 盤松里 PANSONGRI
건자리 乾自里 KONJARI
 Prev    청해이씨무후공파 세보발간
관리자
  2006/08/26 
 Next    이지란(李之蘭)에 대하여
관리자
  2005/11/27 

 


Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by Webzang


  
 
자유게시판 종친회 사진자료실 자료실 행사소식 홈으로